T1
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Tissue Holder
T2
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Towel Holder
T3
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Robe Hook
T4
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Tumbler Holder
T5
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Soap Holder
T6
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Soap Dispenser Holder
T7
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Single Towel Bar
T8
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Glass Shelf
T9
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Double Towel Bar
T10
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Towel Shelf
T11
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Toilet Brushed Holder
T12
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Glass Shelf