K1
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Tissue Holder
K2
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Towel Holder
K3
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Robe Hook
K4
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Tumbler Holder
K5
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Soap Holder
K6
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Soap Dispenser Holder
K7
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Single Towel Bar
K8
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Glass Shelf
K9
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Double Towel Bar
K10
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Towel Shelf
K11
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Toilet Brushed Holder
K12
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Glass Shelf