G1
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Tumbler Holder
G2
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Soap Holder
G3
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Robe Hook
G4
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Tissue Holder
G5
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Towel Holder
G6
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Tissue Holder
G7
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Towel Shelf
G8
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Single Towel Bar
G9
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Double Towel Bar
G10
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Towel Shelf
G11
¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY
Towel Shelf